Charming Hotel Charming Hotel header jamon salamanca hotel paarden 2 el torcal Charming Hotel wit dorpje golf Andalusië golf Andalusië antequera camino del rey Hotel Elba Estepona dessert Castilië Salamanca ontbiji hospes hotel salamanca camino del rey pleintje iznajar sevilla Puerto Banus header

Algemene voorwaarden

Algemene reisvoorwaarden -Geschillencommissie Reizen vzw

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het contract tot reisorganisatie zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994
tot regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling. Onverminderd de bepalingen van het gemeen recht zijn op de contracten
 tot reisbemiddeling de specifieke bepalingen van bovenvermelde wet van toepassing.

Artikel 2. Promotie en aanbod

1. De gegevens in de brochure binden de reisorganisator of de -bemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:
wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht;
Er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
2. De reisorganisator en/of -bemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.

3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3. Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

De reisorganisator en/of -bemiddelaar is verplicht:

1° vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn,
opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde
instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen;
informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie- en/ of bijstandsverzekering;

2° ten laatste 7 kalenderdagen vóór de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
naam, adres en telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of bemiddelaar, hetzij de plaatselijke
instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die
ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4. Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet aan de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of -bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Totstandkomen van het contract

1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.

2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar,
van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.

3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon,
dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6. Prijs van de reis

1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.

2. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien,
voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke
terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.
De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is.

3. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op de datum van offerte golden;
daarnaast op de tarieven voor het vervoer die op de datum van offerte bekend waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer per chartervlucht,
gekend over het gemiddelde van de maand.

Artikel 7. Betaling van de reissom

1. Behalve in geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon 30% van de totale reissom een voorschot
met een minimum van 100 euro.
2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem
vooraf of terzelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

3. Boekt de reiziger minder dan 1 maand vóór de vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

Artikel 8. Overdraagbaarheid van de boeking

1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie.
De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.

2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9. Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10. Wijziging door de reisorganisator vóór afreis

1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk,
en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door
de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.

2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of de reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.

3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen
en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.

4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11. Verbreking door de reisorganisator vóór afreis

1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt
aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen;
ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.

2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger,
 binnen de in het contract vermelde termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is begrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden
 die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12. Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle
 nodige maatregelen om de reiziger passende en kostenloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.

3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig
 vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13. Verbreking door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid,
vergoedt hij de schade die de reisorganisator en -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste
eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de reisorganisator

1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen
van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren
door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

2. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk
als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract begrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator
overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding
van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.

Artikel 15. Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen,
alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16. Klachtenregeling

Voor de afreis

Klachten vóór het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of -organisator.

Tijdens de reis:

Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing
kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar
of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

Na de reis:

Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het
einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17. geschillencommissie reizen
1.Er ontstaat een “geschil” wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract,
of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.
2.Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiscontract, zoals bedoeld in artikel 1 van huidige algemene voorwaarden, over dit contract en waarbij de reiziger betrokken is, wordt
uitsluitend behandeld door de geschillencommissie Reizen, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel.
3.De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek(art. 1676 tot en met 1723).
De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep.
Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement.
4.Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de geschillencommissie Reizen VZW,
inzonderheid het Geschillenreglement.

Bijzondere reisvoorwaarden – Charming Hotel

1 : Prijzen

1. De prijzen van de hotels worden aangegeven per kamer , voor de fly en drive is het per persoon .
2. Niet-inbegrepen zijn :  verzekeringen + alle persoonlijke uitgaven; + fooien en uitstappen.
3 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor extra kosten ten gevolge van vertraging te wijten aan weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregeling
of van transportmiddel of aan om het even welke andere oorzaak die buiten de controle van de reisorganisator valt.
4. Prijzen die telefonisch door ons worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
5. In het geval minder dan drie overnachtingen worden geboekt zal een administratieve kost worden aangerekend van 20 euro
6. Wij aanvaarden geen betalingen met kredietkaarten. Enkel via overschrijving of contanten.
7. Uitsluitend in geval van extreme verhoging van de brandstofkosten kan de reisorganisator tot 20 dagen voor de dag van vertrek van deze bepaling afwijken. De reisorganisator zal de
reiziger aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

2 : Voorschot

Voorschot van 30 % dient bij ondertekening van de bestelbon betaald te worden.
De vliegtuigticketten moeten 100%  bij reservatie betaald worden.

 3 : Formaliteiten

1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de door hem of haar te vervullen formaliteiten die worden meegedeeld in de brochure of door de reisorganisator
mondeling worden medegedeeld.
2. kinderen moeten in het bezit zijn van een pasje met foto.

4 : Bagage

Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een bewijs  invullen. Zonder dit document is het
onmogelijk om een vergoeding te bekomen.

5 : Dienstregeling
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kan worden.

6 : Annulering en wijzigingen door de reiziger

1. Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.
2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum van ontvangst door de reisorganisator.
Alle bedragen zijn aangeduid per persoon.
meer 30 dagen voor de afreis :20% van de totale prijs
30 tot 15 dagen voor de afreis : 50 % van de totale prijs
 minder dan 15 dagen voor de afreis : 100 % van de totale prijs
3. Indien de annulatievoorwaarden per individueel hotel verschillen met de annulatievoorwaarden van Charming Hotel (ADC projects), dan behoudt de reisorganisator
zich het recht om de strengste voorwaarden, dit is in het nadeel van de reiziger, toe te passen. De annulatievoorwaarden van partner hotels van Charming Hotel (ADC projects)
zijn per eenvoudig verzoek opvraagbaar.
4. Voor huurwagens gelden de annulatievoorwaarden van de desbetreffende maatschappijen.
5. De prijzen van vluchten zijn pas definitief bij schriftelijke bevestiging van boeking of betaling. Van zodra ze zijn uitgeschreven kunnen ze niet meer gewijzigd of geannuleerd
worden en betaald de klant 100%. Een annulatieverzekering kan genomen worden .

 6 : Gezondheid en vakantie:

In geval van eventuele zwangerschap wordt ten sterkste aanbevolen om zich bij een geneesheer te informeren omtrent de risico`s die gepaard gaan met vliegen. Daarenboven wordt
door bepaalde luchtvaartmaatschappijen de voorlegging van een geneesheerscertificaat gestipuleerd met opgave van zwangershapsduur en/of algemene toestand van de zwangerschap.

7 : Aansprakelijkheid

1. De reisorganisator kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor onvoorziene gebeurtenissen waaronder: nieuwe reglementeringen of verordeningen, ongevallen, epidemieën,
oorlog, extra verblijfs-en/of vervoerskosten. De opsomming van voormelde `onvoorziene omstandigheden` is geenszins uitdovend.

 8 : Klachtenregeling

1. De reisorganisator verbindt zich enkel tot de tegenwaarde van eventuele niet verkregen diensten op voorwaarde dat het klachtenformulier  wordt vergezeld van
 een geschreven attest uitgaande van de ter plaatse betrokken dienstverlener waarin duidelijk wordt uiteengezet welke dienst(en) de reiziger niet ontvangen heeft
2. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie (zie Algemene reisvoorwaarden - Geschillencomissie Reizen vzw , in bijlage) opgelost kunnen worden, zijn enkel
en alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, waarbij uitsluitend het Belgische recht wordt toegepast.

9 : Garantiestellingverzekering

Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 01.04.1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25.04.1997 is
Charming Hotel (ADC projects) door Europese Goederen en Reisbagage Verzekeringsmaatschappij n.v., Tweekerkenstraat 14 te 1000 Brussel verzekerd om in geval
van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden,
een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus vzw.